Jak dokonać Złomownia pojazdu?

  • Konieczne jest stawiennictwo Właściciela pojazdu wraz z dowodem osobistym.
  • W przypadku braku obecności Właściciela pojazdu (pisemne upoważnienie oraz dowód osobisty osoby upoważnionej).
  • W przypadku gdy pojazd ma 2 lub więcej właścicieli pisemna zgoda pozostałych osób lub ich obecność przy wystawianiu dokumentu.
  • Dowód rejestracyjny pojazdu.
  • Karta pojazdu - jeśli została wydana.
  • Pokwitowanie z policji (w przypadku gdy dowód został zatrzymany) lub kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu potwierdzoną przez odpowiedni Wydział Komunikacji.
  • Jeśli pojazd zarejestrowany jest na firmę, należy załączyć dokumenty firmy (wpis do ewidencji lub KRS), oraz upoważnienie dla przedstawiciela firmy do zezłomowania pojazdu,
  • W przypadku śmierci właściciela pojazdu potrzebny będzie akt zgonu oraz odpis Postanowienia Sądowego o stwierdzenie nabycia spadku.
  • W przypadku okoliczności takich jak choroba lub podeszły wiek dokumenty mogą być sporządzone w miejscu zamieszkania klienta.
  • W przypadku, gdy pojazd został zakupiony, a nie został zarejestrowany na nowego właściciela (dowód rejestracyjny jest wystawiony na poprzedniego właściciela), umowa kupna - sprzedaży potwierdzona wewłaściwym Urzędzie Skarbowym.

Przekazując pojazd do naszej Stacji Demontażu Pojazdów otrzymacie Państwo dokument, na podstawie którego OSTATECZNIE wyrejestrujecie swoje auto w danym Wydziale Komunikacji w terminie do 30 dni od daty jego wydania. Tylko skasowanie pojazdu przez profesjonalną Stację Demontażu, gwarantuje całkowite i jednoznaczne uregulowanie strony prawnej wyzbycia się niechcianego lub nie nadającego się do użytkowania.

złomowanie samochodów Częstochowa, Kłobuck

UWAGA !!!!

Informujemy, że dotychczasowe praktyki wyzbywania się pojazdów, polegające na nielegalnym przekazaniu ich na złom, w myśl nowelizacji ustawy i wobec drastycznego zaostrzenia kar za taki proceder nakładane są bardzo wysokie kary pieniężne,w wysokości od 10 tys. do 300 tys. zła osoby te pociągnięte są do odpowiedzialności karnej.  Pojazd, który nie otrzyma zaświadczenia o dokonaniu na nim demontażu, znajduje się nadal w ewidencji pojazdów zarejestrowanych. Jeżeli została wypowiedziana na niego umowa ubezpieczenia OC, niezależnie od upływu czasu zostanie nałożona kara. Bez możliwości odstępstwa i przedawnienia. Karę nalicza Fundusz Gwarancyjny i w chwili obecnej jest to 500 euro za każdy brak ciągłości OC powyżej 14 dni.

 Wystawione przez Nas zaświadczenie daje możliwość  otrzymania zwrotu nadpłaty OC lub „przeniesienia” tej różnicy np. na inny samochód.